STAMBENA ZAJEDNICA MILUTINA MILANKOVIĆA 30

NOVI BEOGRAD

STAMBENA ZAJEDNICA

MILUTINA MILANKOVIĆA 30, NOVI BEOGRAD

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

TODOROVIĆ BOJAN, profesionalni upravnik

bojan@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.065

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

ANDREJIĆ NEBOJŠA, profesionalni upravnik

nebojsa@beogradskiprofesionalniupravnik.rs

065.8222.075

Vlasnici stanova, kvadratura stanova i broj članova domaćinstva

U tabeli ispod možete pronaći javno dostupne informacije iz katastra o vlasnicima posebnih delova. Kako bi otklonili sve nedoumice u vezi prava izjašnjavanja članova stambene zajednice odnosno vlasnika posebnih delova, u nastavku će biti navedeni članovi na osnovu kojih se stiče pravo upravljanja, celovito ili u skladu sa procentom vlasništva u posebnom delu.

 

Podaci o vlasnicima posebnih delova i njiohovom udelu su preuzeti iz katastra a podaci o broju prijavljenih članova domaćinstva iz evidencije kompanije Infostan-a.

 

Ukoliko smatrate da neki od podataka nisu u skladu tačni ili da su baze iz kojih uzimamo podatke netačne, javite nam.

Članovi zakona o Stanovanju bitni za određivanje prava odlučivanja i sastava Skupštine stambene zajednice

Član 4

 

Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks. Delovi zgrade koji nisu određeni kao posebni ili samostalni delovi u skladu sa ovim zakonom smatraju se zajedničkim delovima zgrade. 

 

 

Član 5

 

Na posebnom delu zgrade može postojati isključiva svojina jednog lica, susvojina ili zajednička svojina u skladu sa zakonom. Sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče se i pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade, pravo učešća u upravljanju stambenom zajednicom i pravo susvojine na zemljištu na kome je zgrada izgrađena, odnosno zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

 

 

Član 41 - delovi koji se odnose na pravo učestvovanja u radu Skupštine stambene zajednice

 

Članovi skupštine stambene zajednice su svi vlasnici posebnih delova.

 

Kada je vlasnik posebnog dela pravno lice, u radu skupštine učestvuje njegov zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

 

Umesto vlasnika posebnog dela, osim za odluke propisane članom 42. stav 1. tač. 1), 2), 4), 12) i 18) ovog zakona, na sednici skupštine može da učestvuje u radu i glasa i član domaćinstva koji je poslovno sposoban ili lice koje je zakupac posebnog dela, osim ako je vlasnik posebnog dela obavestio skupštinu ili upravnika da ne dozvoljava da umesto njega učestvuje neko drugi.

 

Vlasnik posebnog dela koji je izdao svoj posebni deo u zakup trećem licu, a ugovorio je da treće lice učestvuje u troškovima održavanja i upravljanja zgradom, dužan je da u roku od 30 dana od dana izdavanja posebnog dela u zakup obavesti upravnika zgrade da će zakupac učestvovati u troškovima održavanja i upravljanja zgradom. Izuzetno od stava 4. ovog člana zakupac na neodređeno vreme stana u javnoj svojini ima pravo da učestvuje u radu skupštine, odnosno upravljanju i obavezan je da snosi troškove održavanja i upravljanja zgradom.

 

 

Pročitajte ceo    Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Spisak vlasnika stanova sa brojem članova zajedničkog domaćinstva prijavljenih u infostan

 

Upit u infostan se radi dva puta godišnje, odnosno uvek kada neko od stanara to zatraži.

STAN

VLASNIK

m 2

BROJ

ČL. ZD

1

Glišović Gradimir

40

4

1A

Živković Mihailo

29

4

2

Roganović Petar

61

2

3

Blagojević Goran

70

2

4

Radovanović Ljubica

63

1

5

Vampovac Vjekoslav

71

2

6

Mihajlović Aleksandar

64

2

7

Vuksanović Snežana

45

1

8

Miladinović Nenad

61

3

9

Brašnjević Branka

69

2

10

Živković Nadežda

63

1

11

Nikolić Ostoja

71

5

12

Pejić Miroljub

64

2

13

FIlipović Radovan

45

3

14

Maraš Zagorka

61

2

15

Janković Ratko

69

1

16

Pejnović Budimir

63

2

17

Vlatković Dragoljub

71

2

18

Krejaković Dragan

64

5

19

Momčilović Ljerka

45

1

20

Žlender Jelena

61

1

21

Bunjevački Jovan

69

1

22

Rašula Ružica

61

1

23

Parižanin Bosiljka

71

1

24

Savić Saša

64

4

25

Ijačić Marija

45

1

26

Horvat Zoran

61

3

27

Lekić Nikola

69

3

28

Lazović Radomir

63

4

29

Jokić Drago

71

2

30

Maksić Kristina

64

2

31

Kotević Branislav

45

1

32

Aleksić Jovana

61

2

33

Novaković Miloš

69

3

34

Ristić Nevenka

63

1

35

Gojković Zorica

71

5

36

Rilak Milica

64

3

37

Veselinović Milan

45

4

38

Sivč Aleksandar

61

4

39

FIlipov Jegor

69

1

40

Mentus Slavko

63

2

41

Pejović Damjan

71

2

42

Ćosić Slobodanka

64

2

43

Jović Slobodanka

45

1

44

Petrušić Stana

61

1

45

Milojević Ljubica

69

2

46

Milosavljević Ivana

66

3

47

Svilokos Željko

71

2

48

Meštrović Mirko

64

1

49

Kulinčević Milica

45

2

50

Pejić Jovan

61

3

51

Arsenović Željko

69

1

52

Maljković Ilija

63

2

53

Perić Danilo

71

4

54

Vulović Miloje

64

3

55

Milosavljević Dejan

45

4

56

Mladenović Milica

61

4

57

Ćuruvija Tamara

69

1

58

Stojanović Đorđe

63

4

59

Samardžija S.D.P.

71

3

60

Damnjanović Verica

64

4

61

Lazić Ljiljana

45

2

62

Milić Tatjana

61

4

63

Nikolić Gordana

69

2

64

Koljenšić Miomir

63

5

65

Žegarac Milan

71

3

66

Rakić Radojka

64

1

67

Milić Tatjana

45

2

68

Basrak Aleksandar

61

3

69

Đukić Smilja

69

4

70

Petronijević Milica

63

3

71

Korolija Sanja

71

3

72

Popović Branislav

64

1

73

Bunardžić Stevan

45

2

74

Stojanov Slave

61

2

75

Uvodić Ante

69

1

76

Perković Nešo

63

4

77

Fondacija R.S.P.M.N.R.U.B.

71

4

78

Sarić Žarko

64

1

79

Stojilković Dobrivoje

45

4

80

Matijašević Petar

61

4

81

Antunović Bojan

69

3

82

Stanarević Milovan

63

2

83

Zečević Biljana

71

2

84

Radak Nada

64

2

85

Đurković Rajko

45

2

86

Tanović Aleksandar

63

1

87

Josimović Miladin

69

5

88

Lazarević Zora

63

2

89

Maksimović Milosava

71

3

90

Milutinović Marko

68

2

91

Loče Anton

45

2

92

Popović Milorad

59

3

93

Grozdanović Vladimir

59

4

94

Bjelić Mirko

63

3

95

Bošković Ljiljana

71

2

96

FIlipović Ljubiša

54

2

97

Ridjošić Radoman

45

3

98

Leudar Sofija

37

2

99

Vodišek Edvard

56

2

100

Simović Jordan

59

2

101

Vujadinović Zoran

54

1

102

Pantelić Dušica

56

2

103

Vučković Milan

45

3

104

Bondžić Ana

48

2

105

Tošić Siniša

48

4

106

Panajotović Vojin

51

2

107

Majkić Milan

45

3

108

Ostojić Dušan

60

2

109

Mijušković Nikša

21

1

110

Dondur Tereza

41

3

111

Mujkanović Damir

40

2

112

Zekić Milivoje

39

2

L1

Ministarstvo Odbrane

50

 

L2

Ministarstvo Odbrane

39

 

L3

Ministarstvo Odbrane

35

 

L4

Ministarstvo Odbrane

38

 

L4i

Žigić Nebojša

23

 

L5

Ministarstvo Odbrane

12

 

L6

Ministarstvo Odbrane

30

 

L7

Ministarstvo Odbrane

8